ArtWorks And More
 
Tijdelijke Bamboe Constructies

Inleiding


ArtWorksAndMore voldoet met haar Tijdelijke Bamboe Constructies aan alle eisen die betrekking hebben op de wettelijke kaders, de verantwoordelijkheden, de constructieve aspecten en het opbouwen, in stand houden en afbreken van niet permanente bouwwerken. ArtWorksAndMore hanteert hierbij als richtlijn de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8020-50 Evenementen - Podiumconstructie - Verantwoordelijkheden.


Definities

-Evenement: door Organisator georganiseerd evenement waarvoor de Tijdelijke Bamboe Constructie wordt gebouwd en/of gebruikt.

-Tijdelijke Bamboe Constructie: een tijdelijk bouwwerk, gemaakt van bamboestokken, waaronder (maar niet beperkt tot) torens, bogen, piramides, decors, kunstzinnige en/of decoratieve constructies en objecten.

-Deelconstructie: door Gebruiker aan te brengen materialen in of aan de Tijdelijke Bamboe Constructie. Deelconstructies mogen slechts geplaatst worden na voorafgaand overleg met en schriftelijke goedkeuring door ArtWorksAndMore.

-Organisator: initiatiefnemer van het Evenement.

-Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Leverancier opdracht geeft om de Tijdelijke Bamboe Constructie en/of Deelconstructie te bouwen.

-Leverancier: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een koop- of huurovereenkomst van een Constructie en/of Deelconstructie afsluit met de Opdrachtgever.

-Bouwverantwoordelijke: natuurlijke of rechtspersoon die namens de Leverancier op de Bouwlocatie verantwoordelijk is voor de op- en afbouw alsmede voor de oplevering van de Tijdelijke Bamboe Constructie.

-Bouwlocatie: het terrein of de locatie waar Tijdelijke Bamboe Constructie wordt geplaatst.

-Gebruiker: natuurlijke of rechtspersoon die de Tijdelijke Bamboe Constructie op een of andere wijze gebruikt, bijvoorbeeld als object om er Deelconstructies in en/of aan te bevestigen.

-Gebruikersinstructie: schriftelijke instructie vanuit de Leverancier waaruit Opdrachtgever en/of Gebruiker kan afleiden hoe de Tijdelijke Bamboe Constructie in stand gehouden moet worden en moet worden gebruikt, met documentatie van de Tijdelijke Bamboe Constructie met gedetailleerde informatie over Leverancier, gebruikte materialen, maten, constructiemethode en constructieve berekeningen.

-Publiekstoegankelijk: toegankelijk voor personen, zonder instructie of begeleiding, die volledig onbekend zijn met de situatie.

-Niet Publiekstoegankelijk: niet toegankelijk voor personen die onbekend zijn met de situatie.

-Opleverbon Tijdelijke Bamboe Constructie: een door de Leverancier opgestelde - en door de Opdrachtgever voor akkoord te ondertekenen bewijs van deugdelijke oplevering van de Tijdelijke Bamboe Constructie.

-Opleverbon Deelconstructie: een door de Gebruiker opgestelde - en door de Opdrachtgever voor akkoord te ondertekenen bewijs van deugdelijke oplevering van de Deelconstructie.


Verantwoordelijkheden

Bij het ontwerpen en bouwen van een Tijdelijke Bamboe Constructie zijn verschillende partijen betrokken  waarbij elke partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft zoals hier wordt omschreven:


Opdrachtgever

-verstrekt tijdig aan betrokken partijen alle benodigde gegevens aangaande het gebruik en de inrichting van de Tijdelijke Bamboe Constructie zoals: decoratie, locatie en belasting en/of oppervlakten van de in de Tijdelijke Bamboe Constructie bevestigde materialen.

-verstrekt de gegevens met betrekking tot windbelasting waaraan de Tijdelijke Bamboe Constructie en/of Deelconstructie dienen te voldoen:

oIn Service, ofwel regulier gebruik: tot 15 meter per seconde (gemiddelde over 10 minuten, gemeten op 10 meter hoogte) volgens bedoeld gebruik, inclusief het gebruik van Deelconstructies en eventuele toegankelijkheid voor personen.

oDe Opdrachtgever zal moeten zorgen voor een degelijk plan dat de aankleding bij windsnelheden boven de 15m/s verwijderd is, danwel het terrein ontruimd is.

oDe Opdrachtgever dient tijdig maatregelen te treffen voor mogelijke demontage en/of preparatie van de Tijdelijke Bamboe Constructie en Deelconstructies.

oOntruimen Tijdelijke Bamboe Constructie en omgeving vanaf 27 meter per seconde.

-kan voor bepaalde Tijdelijke Bamboe Constructies en/of Deelconstructies afwijkende windbelastingen opgeven. Deze worden schriftelijk kenbaar gemaakt.

-vult samen met de Bouwverantwoordelijke de Opleverbon Tijdelijke Bamboe Constructies en/of Deelconstructies in en tekent deze - indien deze akkoord is bevonden - af.

-leeft de Gebruiksinstructie strikt na.

-zal zonder voorafgaand overleg en schriftelijke toestemming van de Leverancier geen wijzigingen aanbrengen aan de Tijdelijke Bamboe Constructie.

-is verantwoordelijk voor het opstellen van een Technisch Constructiedossier.

-is verantwoordelijk voor het opstellen van een overkoepelend noodscenario voor het geval dat er zich tijdens het evenement of tijdens de op- en afbouwperiode weerextremen voor doen.

-indien Opdrachtgever niet de Organisator is, zal zij ervoor zorg dragen dat zij alle relevante documenten met betrekking tot de Tijdelijke Bamboe Constructie, waaronder in ieder geval de navolgende stukken, tijdig aan de Organisator aanlevert:

ohet technisch constructiedossier en de Gebruiksinstructie.

ohet op- en afbouwplan.

oeen risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

ogetekende Opleverbon Tijdelijke Bamboe Constructie.

ogetekende Opleverbon Deelconstructie.


Leverancier

-wijst binnen haar organisatie een Bouwverantwoordelijke aan met aantoonbaar voldoende kennis en ervaring.

-is verantwoordelijk voor het ontwerp en berekening volgens de geldende normen en regelgeving en op basis van een juiste interpretatie van de verstrekte informatie van de Opdrachtgever en/of Gebruiker. Bij onduidelijkheid behoort deze nadere informatie te vragen.

-kan te allen tijde de constructieve veiligheid van de Tijdelijke Bamboe Constructie aantonen door afdoende onderbouwde gegevens, met de minimale inhoud als opgenomen in de bijlage. De constructieve berekeningen moeten voldoen aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8020-50 ‘Evenementen - Podiumconstructie - Verantwoordelijkheden’, de "uitgangspunten technische berekening" en worden aangevuld met de Gebruiksinstructie.

-is - samen met de Bouwverantwoordelijke - verantwoordelijk voor het (de-)monteren volgens de opgegeven gegevens uit het technisch constructiedossier, de Gebruiksinstructie en de geldende regelgeving. Bij onduidelijkheid over verstrekte informatie van Opdrachtgever moeten de Leverancier en/of Bouwverantwoordelijke nadere informatie inwinnen.

-zal Opdrachtgever tijdig voorzien van:

ohet technisch constructiedossier en Gebruiksinstructie.

ohet op- en afbouwplan.

oeen risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

-is tijdens het Evenement, indien overeengekomen met de Opdrachtgever, aanwezig om de Tijdelijke Bamboe Constructie in goede conditie te houden.

-zal zijn vooraf met de Opdrachtgever overeengekomen taken uitvoeren bij in werking treden van noodscenario’s.


Bouwverantwoordelijke

-is door de Leverancier aangewezen.

-zal de Gebruikersinstructie strikt naleven.

-is - samen met Leverancier - verantwoordelijk voor het (de-)monteren volgens de opgegeven gegevens uit de Gebruiksinstructie en de geldende regelgeving. Bij onduidelijkheid over verstrekte informatie van Opdrachtgever moeten de Leverancier en/of Bouwverantwoordelijke nadere informatie inwinnen.

-vult samen met de Opdrachtgever de Opleverbon Tijdelijke Bamboe Constructies in en tekent deze - indien deze akkoord is bevonden - af.

-vult samen met de Gebruiker de Opleverbon Deelconstructie in en tekent deze - indien deze akkoord is bevonden - af.

-is tijdens het Evenement, indien overeengekomen met de Opdrachtgever, aanwezig om de Tijdelijke Bamboe Constructies in goede conditie te houden, en zal dan vóór aanvang van iedere Evenement-dag aan de Opdrachtgever een schriftelijke herhaalkeuring verstrekken waarin de conditie en gebruik van de Tijdelijke Bamboe Constructie is geïnspecteerd op juistheid.

-zal zijn vooraf met de Opdrachtgever overeengekomen taken uitvoeren bij in werking treden van noodscenario’s.


Gebruiker

-zal vooraf afstemming zoeken met de Leverancier over de te verrichte werkzaamheden in, op, aan of nabij de Tijdelijke Bamboe Constructie.

-zal de Gebruikersinstructie strikt naleven.

-is verantwoordelijk voor het (de-)monteren volgens de opgegeven gegevens uit de Gebruiksinstructie en geldende regelgeving. Bij onduidelijkheid over verstrekte informatie van Opdrachtgever zal Gebruiker bij de Leverancier en/of Bouwverantwoordelijke nadere informatie inwinnen.

-zal zonder voorafgaande (bij voorkeur schriftelijke) toestemming van de Leverancier geen wijzigingen aanbrengen aan de Tijdelijke Bamboe Constructie en/of andere Deelconstructies.

-is verantwoordelijk voor het ontwerp en de berekening van de aan de Tijdelijke Bamboe Constructie te bevestigen objecten (Deelconstructies) volgens de geldende normen en regelgeving en op basis van een juiste interpretatie van de verstrekte informatie van de Opdrachtgever en Leverancier en/of Bouwverantwoordelijke. Bij onduidelijkheid behoort deze nadere informatie te vragen.

-behoort de constructieve veiligheid van de Deelconstructie aan te kunnen tonen door een afdoende onderbouwd technisch constructiedossier.

-zal Opdrachtgever tijdig voorzien van:

ohet technisch constructiedossier en gebruiksinstructie.

ohet op- en afbouwplan.

oeen risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

ode constructieve berekeningen van de Deelconstructie. De constructieve berekeningen moeten voldoen aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8020-50 ‘Evenementen - Podiumconstructie - Verantwoordelijkheden’, "uitgangspunten technische berekening" en worden aangevuld met een Gebruiksinstructie.

oindien van toepassing, een brandveiligheidcertificaat van de Deelconstructie.

-vult samen met de Bouwverantwoordelijke de Opleverbon Deelconstructie in en tekent deze - indien deze akkoord is bevonden - af.

-vult na de akkoordbevinding van de Bouwverantwoordelijke, samen met de Opdrachtgever de Opleverbon Deelconstructie in en tekent deze - indien deze akkoord is bevonden - af.

-is tijdens het Evenement, indien overeengekomen met de Opdrachtgever, aanwezig om de Deelconstructie in goede conditie te houden, en zal dan vóór aanvang van iedere Evenement-dag aan de Opdrachtgever een schriftelijke herhaalkeuring verstrekken waarin de conditie en gebruik van de Deelconstructie is geïnspecteerd op juistheid.

-    zal zijn vooraf met de Opdrachtgever overeengekomen taken uitvoeren bij in werking treden van noodscenario’s.